Co se učíme

08.06.2017 00:09
Vzhledem k množství atypických dnů se mi nedařilo odhadovat týdenní plány příliš přesně, až jsem je přestala zveřejňovat, aby vás ještě více nepletly a nemocným jsem psala úkoly individulně. Proto zde vkládám informaci o aktuálním učivu, které probíráme.
 
Pokud děláme něco z pracovních sešitů, píši cvičení do třídní knihy - najdete v EŽK, nebo přes aplikaci Bakaláři v sekci učivo.
Často pracujeme s pracovními listy.
 
Procvičujeme:
v matematice: násobení, dělení, dělení se zbytkem, písemné násobení, sčítání a odčítání, zaokrouhlování, řešení slovních úloh a příklady typu 4*60= 240  a 360:6=60.
- Z geometrie: poznáváme tělesa a rovinné útvary. Poznáváme u rovinných útvarů: strany, vrcholy a u těles: stěny, hrany a vrcholy. Krokujeme po čtverečkovaném papíru a čistě a ořezanou tužkou rýsujeme.
 
v češtině: veškerá vyjmenovaná slova: hodně předpony vy-, vý- a vyjmenovaná slova po B (hlavně: být x bít); určujeme slovní druhy; procvičujeme u podst. jmen: pád, číslo, rod a u sloves: osobu, číslo a čas (zkoušíme i způsob, pozor: čas se určuje pouze u způsobu oznamovacího); poznáváme větu jednoduchou a souvětí. Píšeme větné vzorce: Např: Byl doma, ale nudil se. (vzorec: V1, ale V2).

v prvouce: stále se vracíme k rostlinám a houbám a začali jsme se věnovat živočichům. Zapsali jsme si do sešitů znaky zvířat, rozdělili si je na obratlovce a bezobratlí a vypsali jsme si hlavní skupiny, které tam patří. 
Seznámili jsme se s potravním řetězcem. Budeme se věnovat stavbě těla u zvířat a typu potravy.
 
Přeji klidné a slunečné dny.

—————

Zpět


Kontakt

skolaci2014

604433284 -Mgr. Novotná Lucie

(sms s rychlou omluvou dítěte či s důležitou informací. Volat prosím jen v případě neodkladného problému-děkuji za pochopení)

fotky: https://jzs1c-2014.rajce.idnes.cz

elektronická ŽK: https://jzs.cz/uvod/el-zakovska-knizka/